Hlava E: Raný středověk (5. – 12. stol.)

Kapitola 12: Přemyslovské Čechy

1. Proces sjednocování slovanských kmenů na území Čech začal v 9. století. Vedoucí roli hrál kmen Čechů v Pražské kotlině. Vedle nich zde žili např.Doudlebané, Charváti, Pšované, Děčané, Zličané, Litoměřici atd. Tyto kmeny vyznávaly pohanství, ale už roku 845 přijalo 14 českých knížat křest v německém Řezně (Regensburg). Právě se západními franskými kmeny nejvíce obchodovali, ale i válčili a platili roční daň míru.

2. Kmen Čechů odvozoval své jméno od legendárního praotce Čecha, který jej dovedl do Čech. Knížecí dynastie kmene Čechů pak své jméno odvodila od bájného knížete Přemysla ze Stadic, který si vzal za ženu Krokovu dceru, kněžnu Libuši. Po něm pak následovali bájní Nezamysl , Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít.

3. Skutečně prvním historicky doloženým Přemyslovcem byl Bořivoj (?870 - 888). Byl podřízen moravskému Svatoplukovi, s manželkou Ludmilou přijal křest na Moravě od Metoděje (= východní ritus). Nechal postavit údajně 1. kostel na svém sídle v Levém Hradci. Později učinil svým sídlem ostroh nad řekou Vltavou - budoucí Pražský hrad - a postavil zde kostel.

4. Jeho syn Spytihněv se odtrhl od Velké Moravy, podřídil se východofranské říši a latinské liturgii . Pak krátce vládl další Bořivojův syn Vratislav I. (jeho manželkou byla Drahomíra). Založil na Hradě chrám sv.Jiří (románský, stojí dodnes).

5. Po smrti Vratislava I. (921) byl jeho syn Václav ještě dítětem, proto nastal zápas o poručnictví mezi ambiciózní matkou Drahomírou a zbožnou Ludmilou, babičkou a vychovatelkou malého Václava. Drahomíra nechala Ludmilu uškrtit (na jejím hradě Tetíně vikingskými bojovníky), později byla Ludmila prohlášena za svatou. Kníže Václav (asi 925 - 935) byl na svou dobu nezvykle vzdělaný, uměl číst a psát, znal latinsky i staroslověnsky. Byl hluboce věřící, nechal postavit na Hradě rotundu svatého Víta. Zároveň byl energický - svou matku vypověděl z Prahy. V politice byl pragmatikem - odváděl 500 hřiven stříbra a 120 volů ročně jako daň míru sousednímu saskému králi Jindřichu Ptáčníkovi - to ovšem nebyla žádná ztráta samostatnosti, neboť podobné poplatky platila např.Byzanc barbarským kmenům! Přesto však tato politika vyvolala spiknutí velmožů v čele s jeho bratrem Boleslavem, které skončilo zavražděním Václava na Boleslavově sídle ve Staré Boleslavi 28.9.935 (při cestě na ranní mši před vraty kostela). Časem byl Václav prohlášen za svatého, byl chápán jako patron Čech (duchovní hymnus Svatý Václave).

Svatý Václav

6. Boleslav I. (935 - 972) válčil se Sasy (14 let), ale nakonec musel odvádět poplatek ve stejné výši. Později jako spojenec krále Oty I. české vojsko pomohlo zastavit vpád Maďarů na řece Lechu roku 955. Získal Moravu, Slezsko a západní Slovensko. Upevňoval mezinárodní prestiž - dceru Doubravku provdal za zakladatele Polska Měška a dcera Mlada jednala v Římě o založení pražského biskupství. Boleslav razil 1. české mince - stříbrné denáry (do té doby se obchodovalo buď výměnou, nebo za dobytek, anebo jakýmsi ekvivalentem peněz - hedvábnými šátečky).

7. Boleslav II. (972 - 999) dokončil sjednocování země. Roku 973 papež povolil založení pražského biskupství (podřízeno arcibiskupství v Mohuči - Mainz). Prvním biskupem byl Sas Dětmar, po něm Čech, Slavníkovec Vojtěch (982). Dále založil první kláštery (benediktýni) - mužský v Břevnově u Prahy a ženský při kostele sv. Jiří na Pražském hradě.

8. Roku 995 (28. 9.) nechal Boleslav vyvraždit Slavníkovce v Libici nad Cidlinou (= konkurenční rod ovládající polovinu Čech, razili vlastní měnu, měli vlastní vojsko). Vojtěch uprchl do Polska. Tak byla násilím zajištěna vláda Přemyslovců v Čechách.

9. Vojtěch byl velmi vzdělaný kněz, studoval v cizině, prošel Evropou. Propagoval ideu osamostatnit církev od světské moci - proto měl s Přemyslovci vážné spory a musel odejít. Vážil si ho německý císař, který měl ideu sjednocení střední Evropy jednotnou ideologií a vytvořením řady spřízněných království. Pomáhal založit polské arcibiskupství, korunoval prvního uherského krále. Byl zabit na misijní cestě k pohanským Prusům (23.4. 997), pohřben ve Hnězdně. Prohlášen svatým. Je patronem Poláků, svatým v Maďarsku a 3. patronem Čech.

10. Krize českého státu po smrti Boleslava II. :

a) Sousední státy nabyly na síle - hlavně Polsko (Boleslav Chrabrý), které Čechám vzalo Krakovsko. Boleslav III. byl neschopný a krutý, bratra Jaromíra nechal vykastrovat. Jaromír s bratrem Oldřichem prchli do Bavorska. Proti Boleslavovi III. vypuklo povstání šlechticů (rod Vršovců) a také Boleslav III. musel prchnout.

b) Toho využil polský král Boleslav Chrabrý a dosadil na český trůn Vladivoje. Tento si nechal udělit Čechy v léno od krále říše římské Jindřicha II. !!! Tato událost výrazně zkomplikovala mezinárodní postavení Čech, neboť od této doby byly považovány za součást říše římské, český kníže je sice volen doma, ale musí být schválen římským králem a musí požádat o udělení Čech v léno !!!

c) Vladivoj se však upil k smrti... Boleslav III. se vrátil za pomoci Boleslava Chrabrého a Vršovce vyvraždil, sám však byl nakonec zajat Boleslavem Chrabrým, uvězněn a oslepen. Boleslav Chrabrý si odmítl udělit Čechy v léno, proto ho Jindřich II. vyhnal a dosadil Jaromíra , kterého posléze svrhl jeho bratr Oldřich (Jaromír byl oslepen a byl zabit při vykonávání tělesné potřeby ..., Oldřich zemřel na přežírání).

11. Oldřich (973 - 1034) byl velmi energický. Vyhnal z Čech i z Moravy Poláky (1030). Založil sázavský klášter 1032, prvním opatem byl sv. Prokop, v klášteře se pěstovala staroslověnská liturgie (do 1095). Ač byl ženatý, vzal si za manželku prostou Boženu, měl s ní levobočka Břetislava, kterého učinil správcem Moravy.

Socha Břetislava I.

12. Břetislav I. (1034 - 1055) byl označen „český Achilles“, neboť využil oslabení sousedů k dobytí Krakovska, Slovenska, Slezska - pokus o slovanskou veleříši proti Němcům. Při vpádu do Polska uloupil z Hnězdna ostatky sv.Vojtěcha a uložil je na Pražském hradě v bazilice sv.Víta. Břetislav formuloval tzv. dekrety, jimiž chtěl definitivně odstranit pohanské zvyky v životě (dodržovat křesť. zvyky, monogamii, světit neděle a svátky, tresty za vraždy, zákaz alkoholismu...). Aby předešel sporům o trůn, zavedl seniorát = pravidlo o nástupnictví nejstaršího Přemyslovce na knížecí trůn. Zajímavost - svou manželku Jitku unesl z kláštera.

13. Už po jeho smrti nastaly spory o knížecí trůn (150 let). Nejprve Spytihněv II. (měl právo nosit biskupskou mitru - asi místo královské koruny).

14. Druhorozený Břetislavův syn Vratislav II. (1061 - 1092) za pomoc císaři Jindřichovi IV. v boji o investituru (viz. předchozí) obdržel roku 1085 královský titul - ne však dědičně. Už nemusí platit říši. Zisk Budyšínska a Zhořelecka (= Dolní Lužice). Začal mít velké spory s církví a se svým bratrem Jaromírem - pražským biskupem, který požadoval větší nezávislost církve. Proto bylo založeno nové olomoucké biskupství - s cílem oslabit Jaromíra. Po Jaromírově smrti se stal pražským biskupem Kosmas (Kosmova Chronica Boemorum). Vratislav také odešel z Pražského hradu na Vyšehrad. 1092 papež zakázal slovanské bohoslužby = slovanští mniši museli ze sázavského kláštera odejít.

15. Nastalo období bojů o český trůn (Konrád Brněnský, Břetislav II., Bořivoj II., Svatopluk, Vladislav). Do bojů zasahovali Poláci, Němci a Uhři. V této době se Morava více spravuje sama - 3 správní úděly moravských Přemyslovců : Znojemsko, Brněnsko a Olomoucko.

16. Soběslav I. (1125 - 1140) dočasně stabilizoval knížecí moc, porazil německé vojsko u Chlumce. Budoval Pražský hrad - opevnění.

17. Vladislav II. (1140 - 1172) - účastnil se 2.křížové výpravy (navázal diplomat.styky s Kyjevskou Rusí. Roku 1158 obdržel od císaře Fridricha Barbarossy královský titul (slib dědičného držení). Vladislav nechal v Praze vybudovat 2.nejstarší kamenný most ve střední Evropě - Juditin most (1165) pojmenovaný po jeho o 20 let mladší ženě (zřítil se 1342). Za jeho vlády budování Strahovského kláštera (premonstráti), znojemské rotundy sv. Kateřiny s malbami představitelů přemyslovského rodu.

18. Po Vladislavově nečekané abdikaci došlo k dalším zmatkům v nástupnictví, královský titul byl ztracen. Vážným zásahem do celistvosti státu bylo císařovo jmenování moravského markrabství, které podléhalo přímo říši - 1182 = dualismus moci českých a moravských Přemyslovců. Jejich soupeření dospělo až k jediné bitvě Čechů (Bedřich) s Moravany (Konrád Ota), která skončila vítězstvím Čechů. Po Bedřichově smrti se stal knížetem Konrád Ota, čímž se opět obě území spojila. Konrád ve svém zákoníku (Konrádova statuta - 1189) potvrdil nezávislost šlechty a její dědičné držení půdy.

19. Do konce 12. stol. se dále oslabuje pozice panovníka, roste nezávislost šlechty.

20. Správní systém raně přemyslovských Čech: tzv. hradská soustava - od Boleslava I. vybudován systém 28 knížecích hradů, které spravoval kastelán - dostal území v léno. Hrad - centrum správy, soudu i obchodu. Města jsou malá, je jich málo. Převažují vesnice, kde se konají trhy. Církev se feudalizuje, kult je pěstován v latině.

Od: Terez - 10:22/25.4.2018

Dobrý den, ráda bych upozornila na chybu v zápisu - v 11. století žili v Čechách 2 muži známí jako Kosmas: jeden byl kronikářem, ten druhý pražským biskupem. V článku tyto dvě osoby spojujete v jednu.

---

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  šest

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama