Hlava A

Úvod do dějepisu

1. Historie je věda zabývající se lidskými dějinami od vzniku člověka až po současnost. Dozvídáme se o nich studiem pramenů.

2. Prameny rozlišujeme:

a) hmotné - tzv. vykopávky - jde o nálezy předmětů lidských kultur (nádoby, zbraně, základy, obydlí, hroby, kosterní pozůstatky a další).

b) písemné - písemné dokumenty (kroniky, zákoníky, listiny, dopisy, účty, noviny, letáky, literární díla a další)

c) tradiční  - mýty, pověsti, písně (šíří se ústně)

d) obrazové - mapy, atlasy, kresby

e) zvukové a vizuální  - magnetofonové záznamy, film, kompaktní disky, CD ROM a další

Prameny hmotné povahy uchováváme především v muzejích, galeriích nebo skanzenech.

Písemné prameny studujeme v archívech nebo v knihovnách.


3. Historie zahrnuje ve svém studiu značnou šíři informací, které jsou předmětem zájmu specializovaných historických věd. Říkáme jim pomocné vědy historické. Jsou to například tyto:

a) archeologie - studuje a zkoumá hmotné prameny

b) antropologie - studuje původ a vývoj člověka

c) metrologie - zkoumá staré míry a váhy

d) chronologie - zkoumá způsob měření času v minulosti

e) paleografie - zkoumá lidská písma

f) heraldika - nauka o erbech

g) sfragistika - nauka o pečetích

h) genealogie - nauka o rodech

i) numizmatika - nauka o mincích a platidlech

a další (demografie, statistika, epigrafika, kodikologie, diplomatika ...)


4. Pro správnou orientaci v historii je nejprve nutné ujasnit si způsob periodizace. Periodizace – „počítání“ času –  v dějinách byla různá (ve starověkém Orientu podle vlády panovníků, ve starověkém Řecku podle olympijských her –  od 4. stol.př.n.l., ve starověkém Římě od údajného založení Říma –  753 př.n.l.). Současná věda se přidržela principu křesťanského letopočtu na základě stanovení roku "nula" podle narození Ježíše Krista, který byl zaveden v 6.stol n.l., a to rozdělením dějin na:

a) období "před Kristem " = př. Kr., neboli před naším letopočtem = př.n.l. (postupujeme jakoby pozpátku směrem k nule),

b) období "po Kristu" = po Kr., neboli našeho letopočtu = n.l. (postupujeme normálně, od nuly až do současnosti).


5. Periodizace dějin:

a) Pravěk - od nejstarších dob do výskytu písemných pramenů ( 2 - 3 mil. let př.n.l. až 4. tisíciletí př.n.l.).

b) Starověk - do pádu říše západořímské ( 4. tisíciletí př.n.l.  až  476 n.l.)  

c) Středověk - končí s počátky nástupu moderní vědy, techniky a se vznikem prvních občanských společností    476  až  polovina 17. století

d) Novověk - dodnes

Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama